Cảm nhận của chị Nguyễn Thu Phương – học viên trường anh ngữ Philinter sau khi học 4 tháng tại Philippines. Tôi muốn bắt đầu nói về Tôi trước khi đến đây. Kế hoạch ban đầu của tôi là học tập thật chăm chỉ tiếng Anh và tìm kiếm những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống, […]

26/03/2019 Quản Trị

Xem thêm →